Statut z dnia 2021.01.21

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne


§ 1
 1. Fundacja pod nazwą „Ruszaj w Drogę!”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. 2016.40 z dnia 2016.01.11 t.j.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 
 2. Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę i Macieja Marczewskich, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 10.05.2016 r. przez notariusza Hannę Szymanowską w Kancelarii Notarialnej w Sopocie przy ul. Bohaterów Monte Cassino 19/1, z numerem repertorium A Nr 832/2016. 

§ 2
 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Pępowo. 
 2. Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony. 
 3. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 4. Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy do spraw turystyki. 
 5. Fundacja używa oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Wzory używanych odznak, znaków i logotypów ustala Zarząd Fundacji. 

§ 3
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ale dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla prowadzenia swojej działalności. Skład, cele i zasady działania jednostek określa Zarząd Fundacji. 
 3. Fundacja może być fundatorem dla innych fundacji, jak i tworzyć i przystępować do innych podmiotów posiadających osobowość prawną lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile przystąpienie do takich jednostek będzie możliwe. 
 4. Fundacja może współpracować z innymi instytucjami w kraju i za granicą. 
 5. Fundacja może zatrudniać pracowników lub wolontariuszy.


ROZDZIAŁ 2. Cele i zasady działania Fundacji

§ 4
Głównym celem Fundacji jest podejmowanie, rozwijanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych, oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych oraz dotyczących kultury fizycznej i sportu w szczególności w zakresie ukierunkowanym na rozwój turystyki i agroturystyki w Polsce, krajoznawstwa i inicjatyw społeczności lokalnych.

§ 5
Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra społecznego w zakresach:
 1. rozwój turystyki, agroturystyki i krajoznawstwa;
 2. rozwój, promocja oraz ochrona polskiej i regionalnej kultury, sztuki, tradycji, języka, edukacji, nauki, turystyki i sportu w Polsce i za granicą; 
 3. propagowanie aktywnych form turystyki, turystyki edukacyjnej, kulturowej, historycznej, zdrowotnej, społecznej i społeczno-wychowawczej oraz działalności na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży; 
 4. promowanie i budowanie pozytywnego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, upowszechnianie polskiej kultury, historii, języka, techniki, nauki, turystyki i sportu w Polsce i za granicą; 
 5. rozwój, podtrzymywanie i upowszechnianie tożsamości narodowej oraz świadomości obywatelskiej, etnicznej, społecznej, regionalnej, kulturowej i prawnej społeczeństwa; 
 6. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 
 7. edukacja i wychowanie dzieci, młodzieży i osób starszych, w szczególności w obszarach kultury, tożsamości narodowych i regionalnych, kulturowych, edukacji cyfrowej, turystyki i sportu 
 8. budowanie dialogu międzypokoleniowego; 
 9. zintegrowany rozwój lokalny i regionalny, w tym działania służące aktywizacji środowisk lokalnych, rozwojowi samorządności, aktywności artystycznej, zawodowej i społecznej osób w każdym wieku; 
 10. ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 11. promowanie i ochrona zdrowia, propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej; 
 12. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zawodowemu i cyfrowemu; 
 13. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
 14. rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce; 
 15. rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w codziennym życiu i w praktyce gospodarczej; 
 16. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, praw człowieka oraz wolności i swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji i zwiększanie świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa; 
 17. ekologia i ochrona zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego i środowiska naturalnego; 
 18. działalność charytatywna; 
 19. pomoc społeczna; 
 20. promocja i organizacja wolontariatu.

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele prowadząc:
 1. działania na rzecz dzieci i młodzieży; 
 2. działania na rzecz osób dorosłych; 
 3. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
 4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 5. działania na rzecz osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; 
 6. działania na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej; 
 7. działania na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
 8. działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
 9. działania na rzecz wspólnot lokalnych i regionalnych; 
 10. działania na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.  

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. organizowanie, współorganizowanie, prowadzenie, finansowanie lub promowanie:
  1. wykładów, prezentacji, warsztatów, konferencji, seminariów, szkoleń, usług doradczych, koncertów, wystaw, festiwali, spotkań, programów radiowych, telewizyjnych, internetowych i innych wydarzeń kulturalno-artystycznych i edukacyjnych w zakresie ukierunkowanym na realizację celów Fundacji;
  2. działalności wydawniczej i poligraficznej;
  3. działalności naukowo-badawczej;
  4. działalności oświatowej i edukacyjnej;
  5. działalności kulturalnej i rozrywkowej;
  6. działalności promocyjnej, reklamowej i informacyjnej;
  7. działalności badawczej i prac rozwojowych;
  8. konkursów i stypendiów;
  9. działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych;
  10. turystyki i wypoczynku w Polsce, w szczególności dzieci, młodzieży, rodzin z dziećmi i osób w wieku emerytalnym;
 2. wykorzystanie w swej działalności i propagowanie powszechnego wykorzystywania Internetu, filmu, multimediów i innych nowoczesnych i innowacyjnych środków przekazu i komunikacji; 
 3. prowadzenie statutowej działalności nieodpłatnej i odpłatnej; 
 4. ustanawianie odznak i medali honorowych oraz przyznawanie ich wraz z wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym lub innym podmiotom zasłużonym dla celów Fundacji lub dla samej Fundacji; 
 5. budowę, remont, adaptację, wyposażenie, zorganizowanie, prowadzenie i finansowanie biura Fundacji; 
 6. uczestnictwo w wydarzeniach określonych w pkt. 1 organizowanych przez inne podmioty o celach zbliżonych do celów Fundacji, w szczególności udział w wizytach studyjnych, konferencjach, programach radiowych i telewizyjnych.
 7. prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w §8 i §9 Statutu.

§ 8
 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować oraz wspierać działalność innych podmiotów, w tym osób prawnych i fizycznych, oraz współpracować z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w przedsięwzięciach o celach zbieżnych z celami Fundacji. 
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, tytuły, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 
 3. Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zasadach ustalonych przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały. Fundacja prowadzi także działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, w rozumieniu przepisów ustawy o fundacjach. Każda z działalności jest rachunkowo wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.  
 4. Działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 3 powyżej oraz w §9 ust. 3 Statutu Fundacja prowadzi bez wyodrębnienia w swojej strukturze zakładu czy jednostki organizacyjnej.

§ 9
 1. Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
  1. PKD 13 – Produkcja wyrobów tekstylnych
  2. PKD 18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
  3. PKD 58 – Działalność wydawnicza
  4. PKD 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
  5. PKD 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
  6. PKD 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji
  7. PKD 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  8. PKD 69 – Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
  9. PKD 70 – Działalność firm centralnych, doradztwo związane z zarządzaniem
  10. PKD 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe
  11. PKD 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
  12. PKD 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  13. PKD 77 – Wynajem i dzierżawa
  14. PKD 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych
  15. PKD 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura
  16. PKD 85 – Edukacja
  17. PKD 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
  18. PKD 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i edukacyjna
  19. PKD 94 – Działalność organizacji członkowskich
 2. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 zdanie ostatnie, przedmiotem działalności statutowej odpłatnej Fundacji oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
  1. PKD 13 – Produkcja wyrobów tekstylnych
  2. PKD 18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
  3. PKD 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
  4. PKD 58 – Działalność wydawnicza
  5. PKD 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
  6. PKD 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
  7. PKD 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji
  8. PKD 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  9. PKD 69 – Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
  10. PKD 70 – Działalność firm centralnych, doradztwo związane z zarządzaniem
  11. PKD 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe
  12. PKD 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
  13. PKD 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  14. PKD 77 – Wynajem i dzierżawa
  15. PKD 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych
  16. PKD 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura
  17. PKD 85 – Edukacja
  18. PKD 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
  19. PKD 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i edukacyjna
  20. PKD 94 – Działalność organizacji członkowskich
 3. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 zdanie ostatnie, przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
  1. PKD 13 – Produkcja wyrobów tekstylnych
  2. PKD 18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
  3. PKD 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
  4. PKD 58 – Działalność wydawnicza
  5. PKD 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
  6. PKD 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
  7. PKD 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji
  8. PKD 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  9. PKD 69 – Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
  10. PKD 70 – Działalność firm centralnych, doradztwo związane z zarządzaniem
  11. PKD 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe
  12. PKD 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
  13. PKD 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  14. PKD 77 – Wynajem i dzierżawa
  15. PKD 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych
  16. PKD 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura
  17. PKD 85 – Edukacja
  18. PKD 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
  19. PKD 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i edukacyjna
  20. PKD 94 – Działalność organizacji członkowskich

§ 10
 1. Działalnością statutową Fundacji kieruje Zarząd Fundacji. 
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub przez wyodrębniony w jej strukturze pod względem finansowo‐księgowym zakład gospodarczy lub inne jednostki organizacyjne. Zarząd Fundacji powołuje ich kierowników. Kierownicy zakładów bądź jednostek organizacyjnych mają kompetencje w zakresie zarządzania w granicach udzielonego im przez Zarząd Fundacji pełnomocnictwa. 
 3. Fundacja może posiadać udziały spółek handlowych i w innych podmiotach gospodarczych. 
 4. Zarząd może postanowić o utworzeniu funduszy celowych przeznaczonych na finansowanie określonych rodzajów działalności lub określonych przedsięwzięć. 
 5. Zarząd może postanowić, że Fundusze celowe mogą być zarządzane w sposób wyodrębniony pod względem finansowo ‐ księgowym.

ROZDZIAŁ 3. Majątek i dochody Fundacji


§ 11
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 groszy) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 
 2. Fundacja ze swojego majątku przeznacza kwotę 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) na działalność gospodarczą.
 3.  Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12
 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  1. działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej, 
  2. działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług, 
  3. tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych, 
  4. tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach, 
  5. działalności gospodarczej.
 2. Dochody z działalności statutowej Fundacji, o których mowa w ust 1., mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji, na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji oraz na rozwój dalszej działalności Fundacji.
 3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane na realizację celów Fundacji jedynie z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.
 6. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd może nie przyjąć tego warunku i zwrócić przyznane środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy szczegółowe określenie na piśmie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 7. Darczyńcy, którzy dokonają na rzecz Fundacji darowizny jednorazowej w wysokości co najmniej 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.
 8. Fundacja może tworzyć fundusze celowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określa Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ 4. Uprawnienia Fundatorów


§ 13
 1. Fundatorom po powołaniu Fundacji przysługują uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie. 
 2. Fundatorzy wchodzą w skład Walnego Zgromadzenia Fundatorów. 
 3. Fundator jest Członkiem Walnego Zgromadzenia Fundatorów dożywotnio lub do chwili, w której stan jego zdrowia powoduje trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji. 
 4. Fundator może dobrowolnie zrzec się na piśmie sprawowania tej funkcji i wyznaczyć swojego następcę. 
 5. Walne Zgromadzenie Fundatorów wybiera spośród siebie Przewodniczącego. 
 6. Jeśli w odrębnej uchwale Fundatorzy nie postanowią inaczej, do Walnego Zgromadzenia Fundatorów mogą należeć jedynie Fundatorzy zakładający Fundację i wymienieni w niniejszym statucie w §1. 
 7. Ostatni z żyjących Członków Walnego Zgromadzenia Fundatorów wskazuje w testamencie przyszłych Członków Walnego Zgromadzenia Fundatorów, którzy wchodzą w skład Walnego Zgromadzenia Fundatorów. Gdyby ostatni żyjący Fundator nie wskazał w testamencie przyszłych członków Walnego Zgromadzenia Fundatorów, członków tych, w liczbie od 1-3, powołuje Rada Programowa. 
 8. Walne Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzję w formie uchwał. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Fundatorów jest ważne, jeśli wszyscy Fundatorzy biorą w nim udział, i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. Z posiedzeń Walnego Zgromadzenia Fundatorów sporządza się protokół, podpisany przez wszystkich Fundatorów. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Fundatorów odbywają się według potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. 
 9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów. Każdy Członek Zgromadzenia Fundatorów ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decydujący jest głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Fundatorów. 
 10. Oprócz kwestii wskazanych w innych częściach Statutu, do zadań Walnego Zgromadzenia Fundatorów należy w szczególności:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, członków Rady Programowej oraz członków innych powołanych Organów Fundacji; 
  2. dokonywanie zmian w Statucie Fundacji; 
  3. zatwierdzanie i opiniowanie modyfikacji celów Fundacji, o ile nie są to zmiany istotne stojące w sprzeczności z celami w akcie założycielskim, dla których Fundacja została powołana; 
  4. zatwierdzanie i opiniowanie kierunków i planów działania Fundacji; 
  5. zatwierdzanie i opiniowanie regulaminów działalności i warunków zatrudnienia w Organach Fundacji; 
  6. udzielanie absolutorium członkom Organów Fundacji; absolutorium udziela się raz w roku, w terminie do 30 kwietnia, za poprzedni rok kalendarzowy; 
  7. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz sprawozdań z działań Organów Fundacji; 
  8. zatwierdzanie powołania lub likwidacji jednostek organizacyjnych Fundacji; 
  9. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inna fundacją; 
  10. podejmowanie decyzji o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach zgodnych z celami Fundacji; 
  11. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji, wyznaczeniu Likwidatora oraz wskazania celu, na który zostanie przeznaczony majątek po likwidacji Fundacji; 
  12. podejmowanie decyzji o nadaniu odznaczeń, tytułów i wyróżnień przez Fundację; 
  13. kupno, sprzedaż, dzierżawa oraz inne czynności prawne dotyczące nieruchomości; 
  14. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań Fundacji przekraczających kwotę 50 000 PLN; 
  15. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych Organów Fundacji.

ROZDZIAŁ 5. Organy Fundacji i ich kompetencje


§ 14
 1. Organami Fundacji są:
  1. Walne Zgromadzenie Fundatorów
  2. Zarząd Fundacji
  3. Rada Programowa 
 2. Walne Zgromadzenie Fundatorów może podjąć uchwałę o powołaniu innych Organów Fundacji i przekazaniu im wybranych zadań.

§ 15
 1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 członków i jest powoływany przez Walne Zgromadzenie Fundatorów na czas nieokreślony. 
 2. Zarząd wybiera spośród swojego składu Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. 
 3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. 
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje:
  1. z chwilą odwołania przez Walne Zgromadzenie Fundatorów,
  2. dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie,
  3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko zdrowiu, życiu lub śmierci,
  4. z chwilą istotnego naruszenia postanowień Statutu,
  5. z chwilą choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  6. z chwilą śmierci. 
 5. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Fundatorów. 
 6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie. Zasady wynagradzania poszczególnych członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie Fundatorów. 
 7. Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne z pracownikami i współpracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne z członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Fundatorów. 
 8. Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej Zarząd może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu. 
 9. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji w formie wynagrodzenia oraz dodatku do wynagrodzenia. 
 10. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 11. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej organów Fundacji, Prezes Zarządu może utworzyć Biuro Fundacji. 
 12. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu. 
 13. Prezes Zarządu Fundacji może korzystać z tytułu „Prezesa Fundacji”.  


§ 16
 1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Fundatorów. 
 2. Zarząd Fundacji:
  1. reprezentuje Fundację na zewnątrz;
  2. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów i uchwał Walnego Zgromadzenia Fundatorów;
  3. sprawuje zarząd nad jej majątkiem i odpowiada za wyniki działalności finansowej;
  4. zatrudnia pracowników Fundacji, podpisuje umowy cywilnoprawne ze współpracownikami Fundacji i wykonawcami, powołuje i likwiduje pomocnicze jednostki organizacyjne i ustala ich regulaminy - wedle potrzeby, w porozumieniu z Walnym Zgromadzeniem Fundatorów;
  5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe;
  6. powołuje konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zleca im wykonanie odpowiednich opracowań;
  7. nadaje honorowy tytuł dobroczyńcy Fundacji, przyznaje nagrody, tytuły i odznaczenia zgodnie z zasadami przyjętymi w odpowiedniej uchwale Walnego Zgromadzenia Fundatorów;
  8. przygotowuje sprawozdania z działalności Fundacji i przekazuje je właściwym podmiotom;
  9. przygotowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji i roczne preliminarze kosztów działania Fundacji;
  10. przygotowuje roczne sprawozdania Zarządu i przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu Fundatorów do zatwierdzenia;
  11. występuje do Walnego Zgromadzenia Fundatorów z wnioskiem o zmiany Statutu, połączenia oraz likwidacji Fundacji.


§ 17
 1. Pracami Zarządu wieloosobowego kieruje Prezes lub wskazany przez niego członek Zarządu. 
 2. Prezes Zarządu może ustalić dodatkowy podział rodzajów spraw, za które odpowiedzialni wobec Fundacji będą wyznaczeni członkowie Zarządu. 
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie członka Zarządu lub na żądanie Walnego Zgromadzenia Fundatorów. 
 4. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali zwyczajowo powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad przynajmniej na tydzień przed posiedzeniem. Posiedzenie Zarządu jest ważne także wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do porządku obrad. 
 5. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes. 
 6. Fundatorzy, jeśli nie wchodzą w skład Zarządu, mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz mają prawo żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw. 
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 
 8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Każdy członek Zarządu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decydujący jest głos Prezesa Zarządu. 
 9. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który jest przechowywany przez Prezesa Zarządu w formie księgi protokołów – papierowej lub elektronicznej.

§ 18
 1. Do składania i odbierania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. 
 2. Członek Zarządu składający oświadczenie woli w imieniu Fundacji ma obowiązek działać w porozumieniu z Zarządem jako całością. 
 3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.
§ 19
 1. Rada Programowa może być powołana przez Walne Zgromadzenie Fundatorów i w chwili jej powołania staje się organem opiniującym Fundacji. 
 2. Zapisy dotyczące Rady Programowej przewidziane w niniejszym Statucie stosuje się tylko wówczas, gdy Rada Fundacji zostanie powołana do życia, poprzez ustalenie jej składu osobowego. W skład Rady Programowej wchodzi 1 – 3 członków. 
 3. Rada Programowa powoływana jest na 3-letnią kadencję. Rada Programowa wyznacza wśród swoich członków Przewodniczącego Rady Programowej, który kieruje jej pracami. 
 4. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w okolicznościach tożsamych z okolicznościami ustania członkostwa w Zarządzie Fundacji oraz w przypadku upływu kadencji. 
 5. Członkiem Rady Programowej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 6. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
  1. propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona;
  2. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Walne Zgromadzenie Fundatorów i Zarząd;
  3. Powołanie składu Walnego Zgromadzenia Fundacji, w przypadku określonym w §13 ust. 7 Statutu. 
 7. Rada Programowa w porozumieniu z Walnym Zgromadzeniem Fundatorów i Zarządem może uchwalić regulamin określający zasady jej działalności. 
 8. Rada Programowa podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów członków Rady Programowej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Programowa podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Rady Programowej, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Programowej.

ROZDZIAŁ 5. Informacje organizacyjne

§ 20
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
 2. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Walne Zgromadzenie Fundatorów. 
 3. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian w celu Fundacji. 
 4. Zmiany Statutu może dokonać Walne Zgromadzenie Fundatorów.

§ 21
 1. Walne Zgromadzenie Fundatorów może postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku temu przyczyny, tj. osiągnięte zostaną cele Fundacji lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Walne Zgromadzenie Fundatorów bezwzględną liczbą głosów, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania. 
 3. W wypadku likwidacji Fundacji Walne Zgromadzenie Fundatorów wyznacza likwidatora i podejmuje uchwałę o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji.

§ 22
Statut niniejszy został ustalony przez Fundatorów zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 10.05.2016 r. i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.

Pępowo, 17.01.2023 r.


Więcej informacji:


Kontakt

Napisz do nas

FUNDACJA Ruszaj w Drogę!

ul. Zielone Wzgórze 25 83-330 Pępowo, poczta Żukowo woj. pomorskie, POLSKA
NIP 589-202-45-08 REGON 3644 92 633 KRS 0000 618 990 BNP Paribas
51 1750 0012 0000 0000 3348 8726